Wettelijk

Disclaimer

Deze informatie is niet gewaarborgd of gegarandeerd: de officiële urlm.nl website en alle pagina's die gelinked zijn naar of op de website vermeld staan, worden aangeboden op basis van beschikbaarheid en op basis van de beschrijving op de website. urlm.nl geeft geen garanties, expliciet of impliciet, INCLUSIEF , zonder beperking, die van VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, met betrekking tot alle informatie of gebruik van de informatie van de website, of gelinked van of aan de website.

urlm.nl staat niet in voor en garandeert niet de juistheid, toereikendheid, kwaliteit, actualiteit, volledigheid, of geschiktheid van enige informatie voor enig doel. Daarnaast garandeert zijn niet dat alle informatie vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere destructieve besmetting. Tevens garandeert ze niet dat de gepresenteerde informatie zal niet bezwaarlijk zal zijn voor enkele individuen of dat deze dienst ononderbroken zal blijven.

Geen aansprakelijkheid: urlm.nl, haar agenten of werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door wie dan ook voor eventuele fouten, omissies of onjuistheden onder alle omstandigheden. Het volledige risico voor het gebruik van de informatie op deze site of in verband met deze site berust uitsluitend bij de gebruikers van deze site.

Lees de volledige Algemene Voorwaarden hieronder.

Privacybeleid

Op urlm.nl, de privacy van onze bezoekers is van zeer groot belang voor ons. Deze privacy beleidsnota geeft een overzicht van de soorten persoonlijke informatie die wordt ontvangen en verzameld door urlm.nl en hoe deze informatie wordt gebruikt.

LOGBOEKBESTANDEN Net als vele andere websites, urlm.nl maakt gebruik van log-bestanden. De informatie in de logbestanden omvat internet protocol (IP)-adressen, het type browser, Internet Service Provider (ISP), datum / tijd-stempel, verwijzend / exit-pagina's, en het aantal kliks om trends te analyseren, adminsteren van de site, het bijhouden van de bewegingen van de gebruiker rond de site, en het verzamelen van demografische gegevens. IP-adressen en andere dergelijke gegevens zijn niet gekoppeld aan enige informatie die persoonlijk identificeerbaar is.

Cookies en web beacons urlm.nl maakt gebruik van cookies om informatie om de voorkeuren van bezoekers op te slaan, registreert de gebruiker specifieke informatie over welke pagina's de gebruiker toegang heeft of bezoekt, aanpassen inhoud van een webpagina op basis van bezoekers browser type of andere informatie die de bezoeker stuurt via hun browser.

DoubleClick DART-cookie : (I) Google, als een externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op urlm.nl te voorzien. (Ii) Google's gebruik van de DART cookie stelt Google in staat om gebruikers op basis van hun bezoek aan urlm.nl en andere sites op het internet van advertenties te voorzien. (Iii) Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de Google-advertenties en het inhoudsnetwerk van privacy beleid te gaan via de volgende URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Sommige van onze reclame-partners kunnen gebruik maken van cookies en web beacons op onze site. Onze reclame-partners zijn; (I) Google Adsense

Er wordt gebruik gemaakt van advertentie servers of advertentie netwerken en technologie van derden om de afvertenties en links die op urlm.nl worden aangeboden rechtstreeks naar de browser te verzenden. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Andere technologieën (zoals cookies, JavaScript, of webbakens) kunnen ook worden gebruikt door de derde-advertentie-netwerken om de effectiviteit van hun advertenties te meten en / of om de reclame inhoud die u ziet te personaliseren.

urlm.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden, de adverteerders.

U zou het respectievelijke privacybeleid van deze derden advertentieservices moeten consulteren voor meer gedetailleerde informatie over hun werkwijze, alsook voor instructies om hier geen gebruik van te maken. Het privacy beleid van urlm.nl is niet van toepassing op, en wij kunnen geen controle over de activiteiten van, deze andere adverteerders of websites.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw individuele browserinstellingen. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Algemene Voorwaarden

GEBRUIKER EN andere inhoud van derden "Reviews" postings zijn geschreven door u of een andere gebruiker van de Service via de "Reviews Feature" op de Services van urlm.nl. U bent verantwoordelijk voor alles wat u zelf plaatst in elk Review. Alle Reviews moeten nauwkeurig en betrouwbaar zijn. U zou niet moeten reageren op enig Review materiaal waarvan u weet of redelijkerwijs zou moet weten dat deze valse of misleidende materieel bevat, of lasterlijk, smadelijk, obsceen, vulgair, beledigend, intimiderend, bedreigend of anderszins afkeurenswaardig is, of dat uitsluitend commercieel van aard is, of dat de privacy schendt van een ander persoon, de intellectuele eigendomsrechten van een ander persoon schendt, of anderszins in strijd met de wet of regelgeving is.

urlm.nl is niet verantwoordelijk voor, en doet geen verklaringen of steunbetuigingen voor de juistheid of de betrouwbaarheid van een advies, adviezen, stellingen, aanbeveling of andere informatie opgenomen in de Reviews die geplaatst zijn op de Service. Ieder beroep door u op een advies, advies, verklaring, aanbeveling of andere informatie in een Review is op eigen risico.

Zonder beperkingen op het voorgaande behoudt urlm.nl zich het recht maar niet de verplichting in zijn absolute en enige discretie om informatie te filteren, bewerken of verwijderen. Dit geldt voor Reviews en andere content die wordt weergegeven, geupload naar, gedistribueerd, of anderszins gepubliceerd wordt door de Service. Tevens behoudt urlm.nl zich het recht, maar niet de verplichting, om toegang tot de Service te voorkomen of te beperken voor welke reden dan ook, met inbegrip van Reviews, of het nemen van andere maatregelen om de toegang tot of de beschikbaarheid van materiaal te beperken.

Door het aangaan van deze overeenkomst, met gebruik van de Service, of het plaatsen van een Review, verleent u urlm.nl en haar relaties een eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, onherroepelijke en volledig sublicentieerbaar recht en de licentie om op te slaan, te kopiëren, wijzigen, vertalen, verspreiden, weergeven en elk ander gebruik van de Reviews, en gedeeltelijke of alle daarin opgenomen informatie, voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, in marketing of reclame materiaal, en om alle auteursrechten en rechten van publiciteit over het materiaal getoond in uw Reviews te beoefenen, in alle bestaande of toekomstige media, nu bekend is of later ontwikkeld. U kunt ook afzien van "morele rechten" of de rechten van de toekenning of integriteit in een dergelijke inhoud. U heeft geen recht op enige vergoeding voor dergelijk gebruik. U geeft ook urlm.nl en zijn dochtermaatschappijen en onderlicenties, het recht om uw nickname of eventuele andere persoonlijke informatie die u gebruikt in uw Reviews te gebruiken.

ILLEGALE, ONGEOORLOOFDE OF FRAUDULEUZE INHOUD OF ACTIVITEITEN

De Service kan alleen worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden en op een wettige manier. U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasbare wet- en regelgeving.

urlm.nl heeft het recht, maar niet de plicht, om elke Review, activiteit en content die geassocieerd is met de Service te monitoren.. urlm.nl kan elke melding van schending van haar beleid onderzoeken en neemt elke maatregelen die zij passend acht, met inbegrip van beëindiging van uw toegang tot de Service zonder voorafgaande kennisgeving.

urlm.nl kan rapporteren wanneer zij vermoedt dat een activiteit in strijd met de wet of regelgeving is, aan de passende wetshandhavers, regelgevers, of andere derde partijen. Om samen te werken met verzoeken vanuit de overheid, voor de systemen van urlm.nl en de gebruikers, om de integriteit en de werking van urlm.nl handel en systemen, of in antwoord op dagvaardingen, een gerechtelijk bevel of wettelijke eisen,te beschermen, kan urlm.nl toegang krijgen tot en openbaar te maken informatie die zij noodzakelijk of wenselijk acht, met inbegrip van de gebruiker contactgegevens, IP-adressering en bezoekersinformatie, geplaatste inhoud, en gebruikte paden op het internet. Door het gebruik van de Service stemt u uitdrukkelijk in het voorgaande gebruik en de bekendmaking.

Gebruik of wijziging van het intellectuele eigendom van urlm.nl, in welke vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruik op een andere website of netwerkomgeving, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is een schending van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van urlm.nl en is strikt verboden.

VRIJWARING U gaat ermee akkoord urlm.nl te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren evenals elk van hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, informatieleveranciers en licentiehouders, tegen alle claims, kosten, verliezen, schade, boetes en kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, met betrekking tot of voortvloeiend uit enige schending van deze Overeenkomst of enig ander gebruik van de Dienst door u of door enig ander persoon die gebruik maakt van de Dienst door middel van u of uw computer.

AFWIJZING VAN GARANTIE U gaat ermee akkoord dat de dienst wordt verricht op een "zoals is" en "beschikbaarheid" basis. U verleent uitdrukkelijk akkoord dat gebruik van deze service geheel op eigen risico is. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, wijzen urlm.nl en haar filialen alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, garanties van de titel, of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Zonder het voorgaande te beperken, noch urlm.nl noch enige van hun functionarissen, directeuren, licentiehouders, werknemers of vertegenwoordigers, verklaart of garandeert (I) dat de dienst, met inbegrip van de inhoud ervan, zal voldoen aan uw eisen of juist, volledig, betrouwbaar, en gevrijwaard van fouten; (Ii) dat de dienst altijd beschikbaar is of niet zal worden ononderbroken in toegankelijk, tenzij tijdig vooraf na informering veilig te stellen is; (Iii) dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de dienst vrij zal zijn van virussen, 'wormen', 'trojan horses' of andere schadelijke eigenschappen; (Iv) De nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of volledigheid van de evaluatie, aanbeveling, of een ander materiaal gepubliceerd of toegankelijk is op of via de service of de site; (V) De beschikbaarheid voor de verkoop, de betrouwbaarheid of kwaliteit van de besproken producten, beoordeeld door de gebruikers of waarnaar wordt verwezen met behulp van de dienst; (Vi) Elke impliciete garantie die voortvloeien uit de gang van zaken of het gebruik van de handel, en (Vii) dat de dienst niet strijdig wordt gebruikt.

urlm.nl wijst u hierbij op bovenstaande, en u doet hierbij afstand en laat urlm.nl buiten alle verplichtingen, aansprakelijkheden, rechten, aanspraken of rechtsmiddelen uit onrechtmatige daden die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst, de dienst of de software, al dan niet als gevolg van de nalatigheid (actief, passief of toegerekende) van urlm.nl of haar filialen. Als u de aankoop van een product of dienst beoordeeld door een andere gebruiker van de dienst of anderszins als gevolg van het gebruik van de dienst of een herziening, en een geschil ontstaat tussen u en de verkoper, vrijwaart u urlm.nl, en elk van haar of hun directieleden , regisseurs, licentiegevers, werknemers of vertegenwoordigers, tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld en niet-openbaar, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen .

U erkent en gaat ermee akkoord dat de software of andere content gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de dienst wordt gedaan op uw eigen discretie en risico en dat u als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit de download van de software en / of inhoud. Sommige rechtsgebieden staan niet toe dat de uitsluiting van impliciete garanties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. U kunt ook andere juridische rechten hebben, die per rechtsgebied kunnen verschillen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID In geen geval zal urlm.nl, of een van hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, informatieleveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade, bestraffende of andere schade (ongeacht de vorm van actie) die voortvloeien uit

(I) Gebruik van de service door een persoon, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door het vertrouwen op, of eventuele vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten of omissies in, geven alle informatie en inhoud die toegankelijk is via de dienst,

(Ii) het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken voor welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot communicatie falen of elke andere fout met de verzending of levering van alle informatie toegankelijk via de dienst, of

(Iii) goederen of diensten besproken, gekocht of verkregen, direct of indirect, via de service, in elk geval, zelfs indien zij van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Contact

Als u uw WEBSITE VAN ONZE SERVICE WILT VERWIJDEREN kunt u de instructies HIER vinden: http://urlm.nl/remove/

Voor alle andere aanvragen, e-mail naar